Led 192011
 

příští středu v 19. hodin v pražském divadle Orfeus

Vážení naši příznivci,

navzdory ujištění, že v novém roce již nebudete obtěžováni naší agitací (která nakonec stejně k ničemu nebyla), dovolujeme si porušit dané slovo připomenutím reprízy pořadu z veršů českého básníka a člověka, který, žel, již není mezi námi a jehož dílo si zaslouží větší pozornosti, než jaké se mu dostává. Patřil mezi příznivce našeho divadla a měli jsme jej rádi:

 

Občanské sdružení pro podporu činnosti divadla Orfeus, Krytové divadlo Orfeus

a jeho principál

dovolují si vás tedy pozvat na reprízu přátelského setkání s verši

Jana Vladislava:

 

Věty, samomluvy, příběhy, fragmenty, sny…,

 

které se vám po delší přestávce

pokusí znovu interpretačně přiblížit

 

Radim Vašinka

středa 26. 1. v 19.00 hod

*

literární salon Krytového divadla Orfeus, Plzeňská 76, 150 00  Praha 5

 

Podle biologa Grega Dye                      Připluj blíž, moje běluho

z chicagského akvária                        nastav, strážný anděli,

Johna G. Sheda                             své shovívavé ucho,

dovedou prý běluhy,                       vyslechni, až půjdu ke dnu,

bílé velryby severních moří,              co jsem neuměl,

napodobit jako papoušci                   co jsem si netroufal

takřka každý zvuk,                          povědět nikomu z lidí

který zaslechnou.                            a dej to dál, ač nakonec

Specialisté zaznamenali,                  vlastně o nic nejde

jak zdárně imitují                            a stejně ti to už dávno

jek požárních sirén,                           řekl smích racků.

pokřik ptactva i hluk

způsobený potápěči.                            (Bílé velryby)

 

rezervace telefonicky na č.604 909 517, e-mailem: divadlo@orfeus.cz (kde naleznete i bližší informace o pořadu), nebo elektronicky přes naše www.orfeus.cz

Principál se propaluje svým pronikavým zrakem v samu dřeň Mistrovy poezie, přednesené jemu na počest

Básník přistižen při poslechu svých veršů, jak myšlenky se toulají mu v dáli, v pozadí malíř Jiří Voves

Jan Vladislav
Věty, samomluvy, příběhy, fragmenty sny

Nový pořad z poezie a próz Jana Vladislava v přednesu Radima Vašinky

Slovo interpreta

Stokrát jsem se zařekl, že už skončím v tom našem krytu s poezií. Je s tím jen a jen práce. Nenávratné soužení. Protože to jsou hodiny a dny příprav, aby pak přišlo 5 – 8 diváků. A podruhé už třeba taky nikdo. Nevím v čem to vězí, ten nezájem. Snad v přesvědčení, že poezie je jen jakousi podivnou odrůdou literatury pro změkčilé duše, nicneříkající plané řečňování, něco, bez čeho se člověk může klidně obejít… Abych se přiznal, kolikrát, když mi v rozhlase servírují poezii, mám stejný dojem, jde mi to jedním uchem tam a druhým ven. Jsem přesvědčen, že právě ona řemeslná macha, s níž je poezie traktována, může za onen negativní kádrový posudek. Interpret nafasuje verše, ať je chce nebo nechce, ať má či nemá k básníkovi nebo k oné básni nějaký vnitřní vztah. Prostě sedne si před mikrofon a plní svěřený úkol. A obdobně jsou tito knechti přednesu najímáni i jinými institucemi. Ke škodě poezie samotné. Protože chci-li posluchače zaujmout, získat jej pro poezii, musím i sám mít nějaký názor, vzít báseň za svoji, říci jí i něco o sobě samém, ozvučit ji i svým životem. Neříká-li mně autor nebo báseň nic, jak jí mohu něco sdělit jiným?

Ale říká-li mi něco, osloví-li mne, kyplingovsky řečeno, když zjistím, že jsme jedné krve ty a já, zachce se mi předat tento krásný zážitek dál, lidem obdobného cítění. Kterým básníkovo slovo řekne i něco o nich samotných. Že pomůže rozbít okovy osamění, ve kterých se čas od času octne každý z nás, kdo neměří svůj život jen jeho blisknavým povrchem.

Setkal jsem se s poezií Jana Vladislava a znovu mi to tedy nedalo. Jen bych chtěl poznamenat, že tématika tohoto večera nebude patrně blízká dětem a dorostencům.

Leccos vám může napovědět a velice stručný básníkův životopis, byť sepsaný strohým vědeckým jazykem encyklopedií.

A také poklepnete-li na našich internetových stránkách na titulek Hlášení o setkání přátel Jana Vladislava.

 

AUDIOUKÁZKA 1
AUDIOUKÁZKA 2
AUDIOUKÁZKA 3
AUDIOUKÁZKA 4

Zpráva o setkání přátel Jana Vladislava při příležitosti jeho narozenin
v Krytovém divadle Orfeus

Setkání přátel J. Vladislava – Fotogalerie

převtazo z webu divadla ORFEUS

Jan Vladislav
spisovatel a překladatel, český básník

Narodil se 15.ledna 1923 v Hlohovci na Slovensku v české rodině poštovního úředníka, bývalého legionáře. Roku 1939 odešel s rodinou do Čech a o tři roky později maturoval na gymnáziu v Poličce.

Po válce studoval na UK v Praze a dva semestry také v Grenoblu srovnávací dějiny literatury, vydal dvě sbírky poezie a první výbor ze Shakespearových Sonetů. Po Únoru 1948 byl z politických důvodů z univerzity vyloučen a většina nákladu jeho třetí básnické sbírky Hořící člověk skončila ve stoupě. Poté směl působit v literatuře pouze jako překladatel, případně jako autor literatury pro mládež. Překládal a předmluvami nebo doslovy doprovázel zejména klasickou, moderní a lidovou poezii z angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, rumunštiny, ruštiny a ukrajinštiny a s jazykovou spoluprací odborníků také z čínštiny a japonštiny.

Jeho původní poezie zůstávala v rukopisech. V r.1968 se podílel na vzniku Kruhu nezávislých spisovatelů a mohl konečně ukončit studia na FF UK doktorátem z filosofie. Za normalizace byl znovu zbaven možnosti publikovat. Založil samizdatovou edici Kvart, kde vyšlo přes 120 titulů, mezi nimi i několik svazků jeho vlastních básní, esejů a kritik.

Byl jedním z prvních signatářů Charty 77 a v r.1981 byl donucen k exilu do Francie, kde žil v Sevres u Paříže a vedl na Vysoké škole sociálních věd seminář o neoficiální kultuře v zemích za železnou oponou.

R.2003 se vrátil do Prahy, kde publikuje své starší vlastní práce i překlady a připravuje l vydání svůj Otevřený deník 1977-1981 a Pařížský deník 1981-1989. Je nositelem Řádu T.G.Masaryka (1991), francouzského Řádu umění a literatury (1993), Ceny PEN Clubu za celoživotní dílo (1998) a Státní ceny za dílo překladatelské (2001).

 

(převzato z www.spisovatele.cz)

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bad Behavior has blocked 12365 access attempts in the last 7 days.